رانررانر
مشخصات كلی

نام كالا

طول استاندارد

هر شاخه

( میلیمتر )

ابعاد محصول ( میلیمتر )

ضخامت

( میلیمتر )

عرض ارتفاع
رانر U36 4000 36 17 0.70 - 0.40
36 24
36 28
رانر U50 4000 50 24 0.70 - 0.40
50 30
رانر U70 4000 70 24 0.70 - 0.40
70 30
رانر U100 4000 100 24 0.70 - 0.40
100 30رانر U100:رانر
 


رانر